Forstå

Diskuter, hvilke færdigheder og kompetencer der var værdsat i det 20. århundrede, og hvilke færdigheder og kompetencer der forventes at sætte dagsordenen i det 21. århundrede. Lav en brainstorm over begreberne færdighed, kompetence og dannelse. Læs Nikolaj Elfs kommentar, og brug hans begrebsdefinitioner til at sætte brainstormen i gang.

Berthelsen citerer Præsident Ronald Reagan for i 1987 at have sagt:”How well are we prepared to enter the 21st century?”. Diskuter i forlængelse heraf, hvordan man i skolen kan forberede eleverne til fremtiden. Hvordan gjorde man det, da I gik i skole? Hvordan gør man det i dag?]

Gennemfør en analyse af 21st century skills diskursbegreber. Omstillingsparathed, kompetenceudvikling og livslang læring er nogle af begreberne. Find gerne flere. Diskuter, hvad sproget og måden vi beskriver verden på betyder for den måde, vi forstår verden på. Inddrag Nikolaj Elfs kritiske kommentar i diskussionen.

21st century skills knyttes i Danmark i høj grad til den digitale udvikling og til it i skolen. Diskuter hvorfor, og inddrag Kasper Koeds kommentar, som stiller skarpt på elevers læringsstrategier og en bred forståelse af kompetencer og dannelse.

Diskuter, hvilken sammenhæng der er mellem hhv. et smalt og et bredt literacy-begreb og 21st century skills

Læs Kasper Koeds og Nikolaj Elfs kommentarer til Berthelsens artikel. Diskuter, på hvilke måder de tre er enige og uenige med hinanden i afklaringen af 21st century skills.

Find uddannelsesfilosofiske og uddannelsespolitiske positioner i Berthelsens artikel, og diskuter disse i forhold til uddannelsesfilosofiske og uddannelsespolitiske positioner i Nikolaj Elf og Kasper Koeds kommentarer. Overvej mulige konsekvenser af de forskellige positioner.