Forstå

Før du læser artiklen:

Begynd med at formulere dit læseformål, dvs. dit formål med at læse Cope og Kalantzis’ artikel. Skal du fx præsentere artiklen for medstuderende, skrive om multimodalitet i en bacheloropgave, eller er du bare interesseret i literacy-begrebets historie og betydning for undervisning?

Skim artiklens overskrifter igennem.

Læs de fremhævede tekstcitater.

Planlæg på baggrund af dit læseformål og din foreløbige skimning og læsning en vej igennem artiklen. Afklar så vidt muligt, hvilke dele af artiklen du skal læse intensivt, og hvilke dele du vil læse hurtigere igennem. Overvej også, i hvilken rækkefølge du vil læse artiklens afsnit (afsnittet om undervisning i literacy er fx det sidste i artiklen).

Aktiver din viden om de begreber, der er centrale for dit læseformål. Brug gerne et struktureret redskab som fx et mindmap til at visualisere din viden.

Hvis du ikke allerede har set de tre videoer med henholdsvis Jesper Bremholm, Kristine Kabel og Lone Nielsen på literacy.dk, er det et godt tidspunkt nu. Her vil du i kortform blive præsenteret for nogle af artiklens centrale udsagn.

Skriv de spørgsmål ned, som du gerne vil have besvaret, og som det er realistisk at få besvaret efter din læsning af artiklen.

Mens du læser artiklen:

Cope og Kalantzis’ artikel kan groft sagt inddeles i tre dele: en del, der giver et bud på en samfundsdiagnose, en del, der forsøger at afklare, hvad literacy er i forhold til samfundsdiagnosen, og en del, der handler om, hvad der vil være en passende literacy-undervisning i forhold til, hvad literacy er, og i forhold til diagnosen af det samfund, vi lever i. Det følgende tager udgangspunkt i, at du læser hele artiklen lige grundigt, men du skal selvfølgelig sortere i forslagene alt afhængig af, hvad dit læseformål er.

Når du læser den første del, er det relevant, at du forholder dig til indholdet i samfundsdiagnosen: Hvad går den ud på? Er du enig i Cope og Kalantzis’ konklusioner? Hvilke dele af den? Og hvorfor/hvorfor ikke?

Når du læser anden del, skal du sørge for at begrebsafklare så godt som muligt. Her skal der så vidt muligt læses intensivt og med brug af visualiseringsredskaber. Tag noter eller udfyld et mindmap.

Når du læser den tredje del, skal du – hvis du er lærerstuderende, lærer eller underviser– forsøge at tænke din undervisning med ind i din læsning. Hvordan vil Cope og Kalantzis’ forslag se ud i din virkelighed? Og hvor stor er forskellen på de perspektiver, de skriver frem i 2009, og virkeligheden lige nu.

Hvis du har printet artiklen ud, er det en god ide at tage noter og understrege centrale tekstpassager undervejs. Hvis du læser på en computer eller en tablet, kan du erstatte dette med noter i et tekstbehandlingsprogram, du åbner ved siden af artiklen.

Artiklen er en forskningsartikel og er derfor ikke skrevet ud fra et formidlingsperspektiv. Alligevel er der relevant stof at hente i artiklen for studerende, lærere og undervisere med interesse for emnet.

Efter du har læst artiklen:

Se på dit læseformål igen. Har du nået dit mål med at læse artiklen? Opfyldte du dit læseformål? Fik du ny viden ved at læse artiklen? Hvilken ny viden fik du?

Tjek, om du ville kunne afklare evt. forståelsesproblemer ved at genlæse dele af artiklen.

Formuler herefter din forståelse af de dele af artiklen, som du har læst intensivt, på en måde, så andre vil kunne forstå dine formuleringer uden at have læst artiklen.

Sammenhold din forståelse af artiklen med den, du kan finde i filmene med Jesper Bremholm, Kristine Kabel og Lone Nielsen på literacy.dk

Vil du vide mere, er der flere oplagte veje at gå. Læs New London Groups banebrydende artikel “A pedagogy of multiliteracies. Designing Social Futures”, der oprindelig blev udgivet i 1996 i Harvard Educational Review. Du kan finde meget mere materiale af Bill Cope og Mary Kalantzis på deres hjemmeside newlearningonline.com og i deres bog Literacies, som er kommet i en andenudgave i 2016.